رمان سیبل از نویسنده سعیده نعیمی دانلود رمـان بـا لینک مستقیم

دانلود رمان سیبل نوشته سعیده نعیمی با لینک مستقیم

دانلود رمان سیبل با فرمت های اندروید، آیفون، پی دی اف، جاوا
موضوع رمان سیبل: عاشقانه ، پلیسی ، هیجان انگیز
نویسنده رمان: سعیده نعیمی
تعداد صفحات رمان: ۸۴۹ صفحه

“رمان سیبل جلد دوم رمان تیری در مسیر است”
برای دانلود رمان تیری در مسیر اینجا کلیک کنید

دانلود رمان سیبل

خلاصه داستان: حسین پس از گذشت چند ماه از فرار مهرداد به همراه ساغر، هنوز ناامید نشده و به دنبال پیدا کردن راهی برای بازگرداندن ساغر است.
اما حسین نمی داند که مهرداد مدتی است دوباره به کشور بازگشته و پس از ملحق شدنِ دوباره‌اش به باند، کار خلاف را از سر گرفته است…
قسمتی از رمان سیبل
ﺣﺴﯿﻦ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺸﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻨﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺼﺘﺶ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ دور ﻫﻤﯽ و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺣﺮﺻﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
-ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎن ﺳﺎﮐﺘﯽ ﮐﺎرو ﺑﺎر ﭼﻄﻮره؟
ﺑﺎ ﺻﺪای ﭘﺪر زﺣﻞ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﺸﯿﺪ و دﺳﺖ از ﺳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﭽﺎره اش ﺑﺮداﺷﺖ.

ﻟﺒﺨﻨﺪی روی ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ اش ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻮاب داد:
-ﺷﮑﺮ خدا ﺧﻮﺑﻪ.
-ﺧﺪا ﺧﯿﺮﺗﻮن ﺑﺪه ﮐﻪ اﮔﻪ اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﻦ ﻧﻤﯿ ﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد.
-ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ ﻫﻨﻮز؟
-ﻓﻌﻠﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻣﺎدرش ﮐﻪ از ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت آﻗﺎی ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﮔﻔﺖ:
-می گیره به امید خدا… ﭘﺴﺮم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮ داره.
-ﺑﻠﻪ ﺣﺘﻤﺎ همین طوره از وﺟﻨﺎﺗﺸﻮن ﭘﯿﺪاﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻟﺤﻈﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ زﺣﻞ ﻧﯿﺎﻧﺪازد، از ﮔﻮﺷﻪ ی ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺳﻮﻧﯿﺎ و ﻏﺰل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
در دﻟﺶ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭼﻄﻮر ﻣﺎدر و ﻋﻤﻪ اش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ و دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
ﭼﺸﻤﺎن زﺣﻞ ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺤﻮی ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮد…

آپلود رمان درخواست رمان

کاربر محترم اگر نویسنده این رمان هستید و درخواست حذف آن را از تارنمای نوول باز داریداینجا کلیک کنید

گزارش مشکل راهنمای دانلود
دانلود جدیدترین رمان ها از کانال دانلود رمان :) عضویت در کانال دانلود رمان