رمان هم خونه شیطون من از دینا محدث دانلود با لینک مستقیم

دانلود رمان هم خونه شیطون من نوشته دینا محدث با لینک مستقیم

دانلود رمان هم خونه شیطون من با فرمت های pdf,apk,epub,jar
موضوع رمان هم خونه شیطون من: عاشقانه ، طنز ، هم خونه ای
رمان هم خونه شیطون من نوشته: دینا محدث

دانلود رمان هم خونه شیطون من

خلاصه داستان: درباره ی دختره شیطونی به اسم نفسه که در اصفهان زندگی میکنه.
حالا دختر داستان ما توی تهران دانشگاه قبول میشه. (دختره از اون خرخوناس)
ولی باباش با خوابگاه و خونه جدا گرفتن مخالفه.
حالا شریکه باباش یه پسر داره که دیوونس (وااا بچه ی مردم کجاش مریضه؟)
دیوونه هم نیست تیکه عصبی داره.
حالا سره یه مسئله ای ازدواج اجباری بین این دوتا پیش میاد و…
قسمتی از رمان همخونه شیطون من
ﻣﺎﻣﺎن: دﺧﺘﺮ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺸﯿﻦ دﯾﮕﻪ ﺳﺮم ﮔﯿﺞ رﻓﺖ.‬
ﻧﻔﺲ: ﻣﺎﻣﺎن ﭼﺮا درک ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ اﺳﺘﺮس دارم.‬
ﻣﺎﻣﺎن: ﻣﯿﺪوﻧﻢ دﺧﺘﺮم اﻣﺎ…‬
ﻫﻤﻮن ﻣﻮﻗﻊ زﻧﮓ درﺑﻪ ﺻﺪا دراوﻣﺪ.‬
ﻧﻔﺲ: وااای ﻣﺎﻣﺎن، ﺑﺎﺑﺎ اﯾﻨﺎ اوﻣﺪن‬.
ﻣﺎﻣﺎن: ﺑﺎﺷﻪ دﺧﯽ اﻻن ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ آروم ﺑﺎش‬.
داﻧﯿﺎل ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪ ی ﻧﺎراﺣﺖ و ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪ ی ﻧﮕﺮان وارد ﺧﻮﻧﻪ ﺷﺪن.‬
ﻧﻔﺲ: ﻧﻬﻬﻬﻬﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﺮا ﻣﻦ؟‬
ﭼﺮا ﻣﻦ اﻧﻘﺪر ﺑﺪﺑﺨﺘﻢ؟‬

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آدم ﭼﺮا ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﺸﺪم؟‬‬
‫آﺧﻪ ﭼﺮااااا؟‬
داﻧﯿﺎل: ااااﭼﺘﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪی؟‬
ﻧﻔﺲ: ﭼﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﻗﺒﻮل ﺷﺪم؟‬ پ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا اﻧﻘﺪر ﻧﺎراﺣﺘﯿﻦ؟ ﭼﯿﺰی ﺷﺪه؟‬
داﻧﯿﺎل دوﺑﺎره ﻗﯿﺎﻓﺶ رﻓﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺖ‬: دﺧﺘﺮم ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﺷﺪی اﻣﺎ…
ﻧﻔﺲ: اﻣﺎ ﭼﯽ؟ وای ﻧﮑﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪم ﯾﻪ رﺷﺘﻪ ی داﻏﻮن ﻗﺒﻮل ﺷﺪم؟‬ ﻧﻬﻬﻬﻬﻪ‬
داﻧﯿﺎل: اﻫﻬﻪ ﺑﺴﻪ ﺑﺰار ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ دﯾﮕﻪ‬.
ﻧﻔﺲ: ﺑﺎﺷﻪ. ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﻣﯿﺰﻧﯽ؟‬
ﺑﺎﺑﺎ اداﻣﻪ داد‬: دﺧﺘﺮم راﺳﺘﺶ ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﻗﺒﻮل ﺷﺪی‬ وﻟﯽ ﻫﻤﻮن رﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮای‬. ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮ ﺷﮏ ﺑﻮدم.‬
ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ.
ﺑﺰارﯾﻦ ﺧﻮدﻣﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﯿﻢ.‬
اﺳﻤﻢ ﻧﻔﺴﻪ و ۲۱ﺳﺎﻟﻤﻪ. ﻣﻦ ﺗﻮی ﺧﻮاﻧﻮاده ی ۴ ﻧﻔﺮی‬ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ.‬ ﯾﻪ داداش…


کاربر گرامی برای دانلود رمان هم خونه شیطون من ابتدا باید آن را خریداری نمایید.
شما می توانید نسخه کامل و اصلی این رمان را از طریق درگاه بانکی زیر خریداری نمایید.

قیمت ۷۰۰۰ تومان


رمان خریداری شده بلافاصله پس از پرداخت قابل دانلود می باشد.
کاربر گرامی جهت تماس با ما و یا ارسال تیکت پشتیبانی :
” کلیک نمایید “

آپلود رمان درخواست رمان
دانلود جدیدترین رمان ها از کانال دانلود رمان :) عضویت در کانال دانلود رمان