رمان کوه درد از نویسنده آیدا بسطامی دانلود با لینک مستقیم

دانلود رمان کوه درد به قلم آیدا بسطامی با لینک مستقیم

دانلود رمان کوه درد برای نسخه های پی دی اف، اندروید، آیفون، جاوا
موضوع رمان کوه درد: اجتماعی
نویسنده رمان: آیدا بسطامی
تعداد صفحات رمان ۲۸۴ صفحه

دانلود رمان کوه درد

خلاصه داستان: همه چیز از یک دعوای خانوادگی شروع شد.
دعوایی که باعث شد پارسای کوه درد، هفت سال از خانواده و کشورش دور باشد.
طی آن هفت سال، خیلی چیزها عوض شدند.
پارسا بزرگ شد، مرد شد.
یک فرد دنیا دیده شد…
و آیا، علاوه بر همه ی این ها، عوضی هم شد؟! باید در رمان خواند…
قسمتی از رمان کوه درد
دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﻗﻬﻮه ای رﻧﮕﺶ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺻﺪای زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﭘﻮﻓﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی آن ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻨﺪ روی اﻋﺼﺎﺑﺶ رژه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﺪ.
ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ دوﺧﺖ، ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﻮق ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ روی ﭘﯿﻐﺎم ﮔﯿﺮ رﻓﺖ و ﺻﺪای آرام ﻋﻤﻪ اش در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ…
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺣﺮف ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ!
ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎ و ﺗﻤﻨﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ، دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺎدی ﺷﺪه ﺑﻮد…

از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﺶ رﻓﺖ.
ﻧﮕﺎﻫﺶ را دور ﺗﺎ دور اﺗﺎق ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ، روی دﯾﻮارﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺤﻮی روی ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺶ آﻣﺪ.
روزﮔﺎری آرزوﯾﺶ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد و داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪل ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ!
ﭘﺪرش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ او ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ را از ذﻫﻨﺶ دور ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ درس و ﻣﺸﻘﺶ ﺑﭽﺴﺒﺪ.
او ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ “ﺧﯿﺎﻟﺖ راﺣﺖ”ی ﻣﯽ ﮔﻔﺖ…
آﻫﯽ از اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﺶ ﮐﺸﯿﺪ. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﻮار ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﺶ رﻓﺖ.
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﻨﺪن ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﮐﺮد. ﺳﻌﯽ ﻣﯿ ﮑﺮد آﻧﻬﺎ را آرام از دﯾﻮار ﺟﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻏﺮ زدن ﻫﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﺎدرش را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد. ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ و ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ…

آپلود رمان درخواست رمان

کاربر محترم اگر نویسنده این رمان هستید و درخواست حذف آن را از تارنمای نوول باز داریداینجا کلیک کنید

گزارش مشکل راهنمای دانلود
دانلود جدیدترین رمان ها از کانال دانلود رمان :) عضویت در کانال دانلود رمان